Arbeidsmiljøloven

Arbeidstid
Når det gjelder arbeidstid sier AML § 10 med underpunkter, at ”Vanlig arbeidsuke” er 37,5 timer (med tariffavtale). Hestefaget har ingen tariffavtale, og Opplæringskontoret forholder seg derfor til 40 timers uke. 
AML § 10.3, sier at arbeidsplaner skal foreligge ved varierende arbeidstid og når det er behov for kveld/helgejobbing. Arbeidstiden per dag skal ikke overstige 9 timer. En 7 dagers periode skal ikke overskride 40 timer.

Hvis en lærling har varierende arbeidstid, med timeantall over 40t./uke, kan dette, etter avtale, lønnes som overtid eller avspaseres på andre dager.

Overtid
Overtid er likt all tid utover vanlig arbeidstid  ( 8t per dag, 40t per uke ).
Som dere vet må eventuell overtid avtales mellom lærling og bedrift. Lærlingen må altså samtykke til å arbeide overtid og akseptere den godtgjørelse som tilbys for dette.

AML setter visse grenser for overtid: maksimalt 7 timer overtid på en dag, 10 timer på en uke, 25 per måned og 200 timer per år.
Videre sier AML at overtid kun skal benyttes ved ”stort arbeidspress og/eller sesongbetont svingninger”.

Permisjoner
Arbeidstager har rett til å få permisjon for blant annet følgende:

  • Dødsfall og begravelse av nær slekt (eks. mor, far, søsken, besteforeldre)
  • Lege og tannlege besøk
  • Akutt sykdom i hjemmet

Sykdom - Egenmelding
Ved sykdom i, opp til, 3 dager kan Egenmelding benyttes. For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.  Etter tre dager må Legeattest fremskaffes. Kun 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode. 
Deretter legeattest fra første dag. OBS! Legeattester sendes til Opplæringskontoret!

Ferie - Ferieavvikling
Som andre arbeidstakere har lærlingen rett på 4 ukers ferie. 3 av disse kan kreves avviklet i perioden 1. juni til 30. september. Det er viktig at bedriften og lærlingen sammen drøfter når ferien skal avvikles.

Øvrig informasjon:

Vurdering
Underveis i opplæringen, og minst hvert halvår , skal lærlingen få en skriftlig tilbake-melding på i hvilken grad han/hun har nådd de målene i Læreplanen det er arbeidet mot det siste halvår. Det er faglig leder i bedriften som skal gi denne tilbakemelding.

Vurdering skal gis etter en tredelt skala:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke bestått

Lærlingen skal gjøres kjent med grunnlaget karakteren gis på, både muntlig og gjennom en utdypende skriftlig vurdering, signert av Faglig leder i bedriften. Kopi av denne må sendes Opplæringskontoret.

Se videre i Læreplan ­ Opplæring i bedrift ­ Hestefaget, kapittel 3.

Dokumentasjon av opplæring av lærlinger i bedrift
Se vedlagt skriv fra Oppland Fylkeskommune, Fagopplæringsseksjon

Fagprøve
Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven i Hestefaget er nå endelig fastsatt av KFU. Ligger vedlagt.

Intern-kontroll - Helse, miljø og sikkerhet
Det beste er hvis faglig leder og lærling samen kan gå igjennom denne punkt for punkt. Man trenger ikke å gå igjennom alt på en gang, men kan ta det avsnitt for avsnitt.

Eksempel på HMS-perm kan fåes ved henvendelse til Opplæringskontoret.

Dette er, i tillegg til opplæring, også et godt verktøy for bedriftens Intern-kontrollarbeid.

Kontakt

Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget

 

Starumsvegen 64

2850 Lena

 

Tel.: 61 16 55 32

Fax.: 61 16 77 00

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vurderer du å bli hovslager?